Allt du behöver veta om OVK-besiktning

10 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I Sverige är det lag på att regelbundet kontrollera ventilationssystem i fastigheter för att säkerställa en god inomhusmiljö. Denna kontroll kallas för obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en OVK-besiktning innebär, varför den är viktig, och hur processen går till. Vi kommer också att ge tips om hur du väljer rätt besiktningsman och vad du bör tänka på inför en kontroll.

Vad är OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem som måste genomföras med jämna mellanrum i alla typer av byggnader, såsom bostäder, skolor och kontor. Syftet med besiktningen är att förbättra inomhusmiljön genom att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att luftflödena är tillräckliga. Förutom att vara en hälsomässig åtgärd är OVK även ett sätt att energioptimera genom att säkerställa att värmeåtervinning och andra energibesparande funktioner fungerar effektivt.

Lagkrav och intervaller

OVK besiktning ska genomföras av en certifierad besiktningsman och intervallet mellan besiktningarna varierar beroende på fastighetstyp och ålder. För nyare byggnader är det vanligt att den första besiktningen ska ske inom tre år efter det att huset tagits i bruk och därefter med sex års mellanrum. För äldre byggnader kan intervallen vara kortare. Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att besiktningen genomförs i rätt tid och att eventuella brister åtgärdas.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktning viktigt?

En fungerande ventilation är grundläggande för en hälsosam och trivsam inomhusmiljö. Brister i ventilationssystem kan leda till fukt och mögelproblem, vilket i sin tur kan orsaka respiratoriska problem och allergier hos de som vistas i lokalerna. Dessutom bidrar en effektiv ventilation till att minska koncentrationen av skadliga ämnen som radon och avgaser, samt att begränsa risken för spridning av virus och bakterier.

Hälsofördelar och kostnadsbesparingar

Regelbundna OVK-besiktningar säkerställer att luften i en byggnad är av hög kvalitet och att byggnaden är säker att vistas i. Det kan också innebära att fastighetsägare sparar pengar på sikt genom att förhindra skador och genom energibesparingar. Ett väl underhållet ventilationssystem drar mindre energi och minskar därmed de operativa kostnaderna.

Hur går OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning genomförs av en certifierad kontrollant som granskar ventilationssystemets tekniska status och funktion. Besiktningsmannen kontrollerar att systemet är rent och fritt från skador, att det finns tillräckliga luftflöden och att utrustningen för värmeåtervinning fungerar korrekt.

Kontrollista och protokoll

Under en OVK-besiktning följer kontrollanten en standardiserad kontrollista och dokumenterar resultatet i ett protokoll. Om några avvikelser upptäcks, är det fastighetsägarens ansvar att se till att dessa åtgärdas. Besiktningsprotokollet ska därefter redovisas till den kommunala byggnadsnämnden som en bekräftelse på att fastigheten uppfyller kraven.

Välj rätt besiktningsman för OVK

När det är dags för OVK-besiktning är det viktigt att välja en kompetent och certifierad besiktningsman. Ett bra sätt att försäkra sig om att besiktningen blir korrekt genomförd är att anlita en etablerad och erfaren aktör inom området.

Fler nyheter